(edited)
DE EN FR ES PL
Zamówienia realizujemy i wysyłamy w ciagu 24 godzin. Darmowa wysyłka na terenie Polski od 200zł

Ogólne warunki handlowe i informacje dla konsumentów

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

Sklep internetowy pod adresem www.lyofood.com/pl/fr/es/de/dk/co.uk. (dalej Lyofood), prowadzony jest przez firmę LYOFOOD Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555620, o numerze NIP: 657-291-78-72 oraz numerze REGON: 361381583, z siedzibą przy ul. Zagnańskiej 97A, 25-558 Kielce

§ 1 Założenia ogólne

(1) Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy Lyofood 
(2) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepy oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży i Zakupu.
(3) Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
(4) Lyofood.com/pl prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
(5) Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 2 Produkty, Ceny

(1) Produkty przedstawione na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego
(2) Ceny zawarte w opisach produktu zawierają podatek VAT.
(3) Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływani akcji promocyjnych na stronach sklepu.
(4) Koszty transportu oraz koszty płatności nie są wliczone w cenę sprzedaży. Szczegóły dotyczące tych kosztów znajdują się na stronie "Płatność i Wysyłka". Te koszty są podane także przed złożeniem zamówienia w trakcie procedury składania zamówienia  (Checkout).
(5) Wszystkie teksty oraz zdjęcia znajdujące się na stronie Lyofood chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

§ 3 Zamówienie i  Rejestracja

(1) Zamówienia składane są drogą telefoniczną, faksem, przez e-mail bądź za pośrednictwem internetowego systemu zamawiania.
(2) Zamówienia drogą elektroniczną możliwe jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, natomiast zamówienia drogą telefoniczną lub faksem tylko w dni powszednie, w godzinach pracy biura (09:00 - 15:00).
(3) Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji. Rejestracja daje jednak dodatkowe przywileje, jest ona bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
(4) a. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
(5) b. Podczas rejestracji należy podać prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane.
(6) Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00.
(7) Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatyczna wiadomość na skrzynkę email z potwierdzeniem złożenia zamówienia, potwierdzenie to nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
(8) Potwierdzeniem zawarcia umowy jest e-mail zawierający informacje na tematprzetwarzania zamówienia lub potwierdzenie dostawy lub dostarczenie towaru. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, jeśli nie ma potwierdzenia, powiadomienia o wysyłce lub dostarczonego towaru nie jest już zobowiązany do złożonego zamówienia.

§ 4 Warunki realizacji zamówienia

(1) Zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu zamówienia pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
(2) sklep Lyofood zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach  o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
(3) Klient składając zamówienie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmy kurierskie z którymi współpracujemy w celu doręczenia przesyłki.
(4) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru natychmiast po dostarczeniu przesyłki.

§ 5 Zwrot zamówionego towaru

(1) Konsument ma prawo zwrócić zakupiony towar, nie podając przyczyny, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
(2) Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym stanie oraz nie nosi śladów użytkowania.
(3) Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numer konta, na które mają zostać przelane zwrócone pieniądze.
(4) Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy.
(5) Jeżeli do zakupionego towaru dodany był inny produkt w promocyjnej cenie lub jako produkt gratis należy go odesłać wraz ze zwracanym towarem.
(6) Zwrot odbywa się na koszt konsumenta, a kwota podlegająca zwrotowi to należność za towar. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki oraz koszt płatności.


§ 5 Reklamacja zamówionego towaru

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumentów.

(1) Konsument ma prawo do reklamacji towaru żywnościowego, który jest niezgodny z umową, w terminie w terminie trzech dni, licząc od momentu otwarcia. Konsument powinien ponadto zawiadomić sprzedawcę przed upływem daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia. 

(2) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

 • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy: Zagnańska 97A, 25-558 Kielce
 • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail: quality@lyofood.com
 • ustnie do protokołu w siedzibie przedsiębiorcy;


(3) Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
 • określenie reklamowanego towaru (nazwa, gramatura, nr partii),
 • dowód zakupu reklamowanego towaru,
 • opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
 • żądanie reklamującego,
 • datę wniesienia reklamacji,
 • podpis zgłaszającego reklamację,
 • w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

(4) W celu umożliwienia sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby sprzedawca mógł dokonać oględzin. 

(5) Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

(6) Jeżeli brak jest zgodności towaru z umową, kupujący, może żądać odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar, przez co stanie się zgodny z umową.

(7) W przypadku uznania roszczeń konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

(8) Prowadzenie przez sprzedawcę postępowania reklamacyjnego nie ogranicza: prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów; dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

(9) W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
Ponadto sprzedawca podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.